نمره میان ترم و پایان ترم

دانشجوی گرامی با توجه به اینکه تکالیف میان ترم و پایان ترم یکسان بوده است لذا تنها یک نمره نهایی برای شما در سیستم گلستان درج خواهد شد و نمره شما از 20 خواهد بود.

نمرات از 99/10/30 لغایت 99/11/15 به مرور در سیستم گلستان وارد خواهند شد و با وارد شدن نمرات هر درس در این سایت نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

نگران انتخاب واحد هم نباشید زیرا در زمان حذف و اضافه نیز می توانید نسبت به اضافه نمودن و یا حذف نمودن واحد های درسی اقدام نمایید.

دانشجویانی که تکلیف نفرستاده اند برای آنها غیبت درج خواهد شد.

ارسال تکالیف تا ساعت 15 مورخ 99/10/25 مقدور بود و بر روی سایت فرم های ارسال تکالیف فعال بودند که هم اکنون ارسال تکالیف مقدور نبوده و مهلت به اتمام رسیده است.

دانشجوی عزیز گر تکلیف فرستاده ای و اسمتان در لیست نبود مشخصات خودتان را به این شماره 09981442343 واتساپ نمایید.  تا بررسی شود. پیام واتساپ نه تماس .اسم شماره، دانشجویی و درس. فایل را ارسال ننمایید فقط مشخصات)

تحت هیچ شرایطی تماس ، پیام و ... نگیرید همه چیز در این سایت به روشنی اعلام شده است.
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 438
  • 0