نظارت و راهنمایی تعلیماتی

نمرات درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی ثبت شده است برای این درس اگر برای دانشجویی علی رعم شرکت در امتحان  نمره ثبت نشده در سیستم گلستان در قسمت اعتراض به نمره درخواست بررسی مجدد را ثبت نماید.

دانشجویی که نسبت به نمره اعتراض دارد در قسمت اعتراض به نمره درخواست امتحان شفاهی نماید.

لطفاً در قسمت اعتراض به نمره درخواست ارفاق و کمک و ... تحت هیچ شرایطی ننمایید.

 
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 139
  • 0