در ارتباط با امتحان نظارت و راهنمایی

دانشجوی عزیز امتحان به صورت تستی مفهومی چهار گزینه ای می باشد لذا فقط به فکر مطالعه دقیق کل کتاب باشید و کل کتاب را مطالعه نمایید همچون ترم گذشته گروه های تقلب چک خواهند شد و پیگیری های لازم صورت خواهد گرفت. امتحان راس ساعت 8 و به مدت یک ساعت می باشد. محل امتحان سایت اورسان
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 114
  • 0