وب سایت علمی پژوهشی و فرهنگی دکتر عبدالرحیم جهان آرا : آرشیو مطالب

شهريور-ماه 1400

مطالبنظراتمشاهدهامتیازتاریخعملیات
Farsi در ارتباط با پرداخت شهریه ترم تابستان و ثبت نمره0360پنجشنبه 18 شهريور ماه 1400  
Farsi در ارتباط با معدل ترم تابستان0460يكشنبه 7 شهريور ماه 1400  
Farsi نمرات سنجش ثبت شدند0430يكشنبه 7 شهريور ماه 1400  
Farsi زمان ثبت نمرات سنجش و اندازه گیری0640دوشنبه 1 شهريور ماه 1400